– Statut

  • Contrast
  • Layout
  • Font

STATUT STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW GMINY CZERNICHÓW

„BLISKO LUDZI”
z siedzibą w Czernichowie

I.      Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
  z 1989 r. Nr 20, poz. 104, tj. Dz.U. z 2019r., poz. 713 z późn. zm.) i innych obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 4. Działalność Stowarzyszenia jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów „BLISKO LUDZI” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym – LOGO.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czernichów.

II. Cele i przedmiot działań Stowarzyszenia

§ 4

 1. Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców
  i sympatyków Gminy Czernichów
 2. Planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych, sportowych
  i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi oraz stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców
 3. Działalność charytatywno – opiekuńcza
 4. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób seniorów
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 8. Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty, sztuki, sportu i wychowania
 9. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 10. Działalność związana z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 11. Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
 12. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 13. Działalność doradczą dla społeczeństwa – doradztwo prawne, podatkowe, konsulting itp.
 14. Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój
 15. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych, sportowych i kulturalnych
 16. Współpraca z jednostkami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.
 17. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania
 18. Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli naszego regionu
 19. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
 20. Pozyskiwanie środków na infrastrukturę oświatową, sportową, kulturalną
 21. Integracja środowiska oświatowego, kulturalnego i sportowego
 22. Sygnalizowanie potrzeb i problemów oświaty, kultury i sportu.
 23. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami.
 24. Wspieranie innych inicjatyw społecznych

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna
  z celami statutowymi Stowarzyszenia
 2. Wspieranie inicjatyw samokształceniowych i promowanie indywidualnych przedsięwzięć członków Stowarzyszenia
 3. Pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów
  i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych, jak również rekreacyjnych
 4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 5. Nawiązywanie współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, nauki i sportu
 6. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz placówek oświatowych, kulturalnych
  i sportowych
 7. Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
  i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych
 8. Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy
 9. Udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych
 10. Prowadzenie placówek oświatowych
 11. Podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§ 8

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie gromadzi fundusze poprzez:

a) gromadzenie składek członkowskich

b) dotacje, sponsoring

c) darowizny, spadki, zapisy

d) dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej

e) inne wpływy

§ 9 

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

c) członków honorowych

§ 10

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego
 2. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej doręczenia i jest ona ostateczna

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia
c) zgłaszania wniosków, postulatów oraz nowych propozycji dotyczących działalności

§ 12

 1.  Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  a) przestrzegania postanowień Statutu
  b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia
  c) wpłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia do końca każdego miesiąca
 2. W wyjątkowych sytuacjach zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka Stowarzyszenia z opłaty składek

§ 13

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

a) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi na piśmie

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek członkowskich lub w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych prawomocnym wyrokiem Sądu

c) rozwiązanie się Stowarzyszenia

d) śmierć członka Stowarzyszenia

§ 14

Status członka wspierającego otrzymuje osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz deklarująca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału
  w organizowanych imprezach.
 2. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 11 Statutu.

§ 16

Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej.

§ 17

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla kultury, oświaty, promocji i rozwoju Gminy Czernichów
 2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd Stowarzyszenia
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz do roku.
 4. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny ma tylko jeden głos.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek:
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w celu skonkretyzowanym we wniosku
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) uchwalenie programu i kierunku działania Stowarzyszenia
  b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu
  c) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej
  d) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia
  e) w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w obecności co
  najmniej 50% członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie Statutu i rozwiązania
  Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów
 3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej w pkt. 2 liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może procedować w nowym terminie, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, najwcześniej po pół godzinie, od wyznaczonego terminu w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§ 20

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 (czterech)  osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków raz na 3 lata. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia
 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
 3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
 4.  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% +1 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi współpracującemu z pozostałymi członkami zarządu
 6.  Zarząd przedstawia na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności
 7. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

b) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów

c) Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego

d) Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia

e) Opracowywanie preliminarza budżetowego

f) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego

g) Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia

h) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

i) Zwoływanie Walnego zebrania Członków

j) Przyjmowanie i skreślanie członków

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
  w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 6. Członkostwo w Komisji wygasa wskutek ustąpienia, śmierci albo odwołania.
 7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 22 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) ocena działalności Zarządu za rok poprzedni

b) ocena programu działalności zarządu na rok bieżący

c) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia, przyjmowanie sprawozdań
z działalności Zarządu, a także badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Stowarzyszenia                                                                                                         

d) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej

 V. Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 23

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej

§ 24

 1. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać nieruchomości oraz je wynajmować lub dzierżawić.
 2. Zgodnie ze statutem zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż na rynku

§ 25

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa obowiązkowo, wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 26

Zmiany w Statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 27

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Back to top